PORADNA
>> ZÁSADY PRO BEZPEČNOU OBSLUHU PRACOVNÍCH PLOŠIN <<

 

Samostatně obsluhovat pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou způsobilostí prokazatelně pověřené zaměstnavatelem na základě oprávnění (průkazu)

k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie (kvalifikační standard národní soustavy kvalifikací kód 37-070-H, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR).

V MAMETu samozřejmě i tyto školení (průkazky) zajišťujeme.


Právní a ostatní požadavky na obsluhu pohyblivých pracovních plošin – zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví – vyhrazených zdvíhacích zařízení,

kterými jsou plošiny provozované podle zákona č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění.

Prováděcí vyhláška č. 19/1979 Sb., v platném znění, Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, určuje vyhrazená zdvihací zařízení a některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti. §2(1)c této vyhlášky stanovuje za vyhrazené technické zařízení s motorickým pohonem pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 metry.

 

Kdo je oprávněná obsluha pojízdných zdvíhacích plošin?

Osoba starší 18-ti let.

Duševně a zdravotně způsobilá pro práci ve výškách.

Prokazatelně seznámená s předpisy pro obsluhu plošin a práci ve výškách s pracovními postupy v běžných i v mimořádných podmínkách,
s návodem výrobce na obsluhu a údržbu plošiny příslušné kategorie, s návodem a způsobem používání zařízení osobní ochrany
(předepsaného na základě kategorizace prací, analýzy rizik pracovní činnosti, doporučení výrobce plošiny případně revizního technika).

Prakticky zacvičená v obsluze stroje kompetentní osobou ideálně min. s 2-mi lety praxe (pověřený zaměstnanec pronajímatele nebo provozovatele plošiny).

Vlastník oprávnění obsluhy plošin v příslušném rozsahu specializovaného školícího centra pro obsluhu plošin nebo revizním technikem zdvíhacích zařízení.

Osoba přezkoušená revizním technikem zdvíhacích zařízení / pověřeným zaměstnancem autorizované osoby z teoretických znalostí a praktických dovedností v obsluze plošiny příslušné kategorie.

 

Osoba oprávněná:

Na základě úspěšně vykonané kvalifikační zkoušky, získává oprávnění k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie – konkrétního druhu a typu (průkaz).

 

 

Nezbytné dokumenty pro vydání oprávnění k obsluze plošin:

 zdravotní způsobilost

 základní kurz – teoretické školení

 praktický zácvik

 

 

Efektivní práce plošinou začíná pečlivým plánováním ze země.

Je velmi důležité, aby obsluha plošiny znala její parametry a omezení, a aby ji uměla správně ovládat, znala předpisy a zásady bezpečného provozu a hlavně, aby je dodržovala!

Plošina se smí používat jen pro účely, pro které byla konstruována.

Její nosnost a podmínky stanovené výrobcem nesmí být v provozu překročeny.

Porušení návodu výrobce a specifických pracovních postupů pro práce na pohyblivých pracovních plošinách a ve výškách znamená nejen ohrožení osádky

pracovního koše, ale i plošiny jako takové a taky ohrožení dalších osob včetně majetku v blízkém okolí.

 

 

Při obsluze plošiny dbejte na:

Řádné převzetí pracoviště (seznámení se s riziky pracovního místa).

 

Splnění požadavků výrobce stroje na místo nasazení (sklon a únosnost podloží,… ).

Řádné zabezpečení a zajištění výškového pracoviště plošiny.

Bezvadný technický stav plošiny.

Ovládání plošiny k tomu oprávněnou obsluhou.

Zodpovědné chování osob v pracovním koši plošiny a na pracovišti.

Předem dohodnutá a všem osobám jasná a srozumitelná signalizace při práci.

 

 

Při práci ve volném terénu vždy dbejte na:

Sledování povětrnostních podmínek, únosnost podloží, viditelnost, rychlost a síla větru (max. 36 km/h nebo rychlost stanovenou výrobcem).

Zákaz používání plošiny za bouřky, když se blýská, při námraze nebo mrznoucím dešti!

Dodržování bezpečné vzdálenosti od živých částí elektrických zařízení (například vedení nízkého napětí, práce v blízkosti trakčního vedení atd.)

Podzemní vedení – vodovody a kanalizace, ochranná pásma plynového vedení.

Obsluha pracovní plošiny musí být schopná průběžně kontrolovat stav zajištění svého pracoviště po elektrické stránce.


Zbrklé chyby při obsluze plošin mívají fatální následky.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin.

Nikdy nepracujte na plošině bez pomoci pracovníka na zemi !


Pracujte opatrně a zapojte mozek, plošiny Vám dodá MAMET

 

   

© 2020 MAMET group s.r.o.. Created by X-Studio.cz